zamówienia online
Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest : Firma „Legierski” Spółka Jawna, Legierski Leszek, Legierski Zdzisław z siedzibą w Istebnej 1150, NIP: 548-22-23-941 tel. 33 855 64 83,  adres e-mail: zpmlegierski@wp.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie do celów niezbędnych do wywiązania się przez Firmę „Legierski” Spółka Jawna z zawartych z Państwem umów oraz do świadczenia usług, między innymi:

  • realizacji zawartych umów;
  • obsługi reklamacji usług wykonanych przez Firmę „Legierski” Spółka Jawna;
  • obsługi zgłoszeń otrzymywanych przez Firmę „Legierski” Spółka Jawna, (np. przez telefon, adres e-mail);
  • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług;
  • przetwarzanie danych osobowych kontrahentów związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w tym celu skontaktuj się bezpośrednio z nami na adres mailowy : zpmlegierski@wp.pl lub listownie na adres siedziby firmy) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umów oraz świadczenia usług. W celu obsługi zapytań ofertowych oraz świadczenia usług wymagamy danych osobowych:

a) Klienci indywidualni: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. W przypadku nawiązania współpracy potrzebujemy niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

b) Klienci firmowi: Nazwa firmy, dane rejestrowe, dane osobowe pracowników wyznaczonych do kontaktów z Firmą „Legierski” Spółka Jawna i upoważnionych do zawierania umów w imieniu firmy, adresy email, numery telefonów kontaktowych.

W przypadku braku zgody z Państwa strony na przekazanie wyżej wymienionych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usług.

Gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Firmą „Legierski” Spółka Jawna, w ramach świadczenia usług oraz organom upoważnionym z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b tj. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest wykonania umowy to dane będą przetrzymywane do wykonania/ zakończenia/ rozwiązania łączącej nas umowy. Gdy dane przetwarzane są na zasadzie zgody przetwarzamy je do czasu aż zgoda zostanie przez Pana/Panią odwołana albo gdy ustanie ich cel przetwarzania. Dane osobowe mogą być przetwarzane nawet po cofnięciu zgody lub ustaniu umowy na świadczenie usług jako uzasadniony interes Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń ( do końca okresu przedawnienia) lub gdy wymaga tego przepis prawa np. dane księgowe przez okres wskazany w odpowiednich przepisach.

Nasza oferta

Sklepy firmowe

Kontakt

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 43-470 Istebna 1150

Polecamy: